A

A13

Guest
1577722518136.png

I. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ GIAO DỊCH
1. Sở Giao dịch Chứng khoán

Hiện tất cả các chứng khoán được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán đó là Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
2. Chứng khoán niêm yết
Chứng khoán niêm yết bao gồm Cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ.
3. Mệnh giá chứng khoán
Mệnh giá Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư niêm yết được quy định thống nhất là 10.000 đồng, trái phiếu là 100.000 đồng
4. Thời gian giao dịch: Các phiên giao dịch được thực hiện từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ ngày lễ, Tết, và các ngày nghỉ khác theo quy định của Luật Lao động, BCKNN, Sở GDCK.
5. Mở tài khoản
- Nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản tại các công ty chứng khoán khác nhau. Nhà đầu tư chỉ được mở một tài khoản giao dịch chứng khoán tại một công ty chứng khoán.
- Khi mở tài khoản tại các công ty chứng khoán nhà đầu tư phải khai báo tất cả các tài khoản đang mở tại các công ty chứng khoán khác.
- Khi mở tài khoản tại BVSC nhà đầu tư phải mang chứng minh thư gốc để cán bộ mở tài khoản đối chiếu.
6. Mua bán trong phiên
Nhà đầu tư được đặt lệnh mua và bán trong phiên giao dịch, tuy nhiên tuân thủ quy định sau:
Nhà đầu tư không được phép đặt lệnh mua (bán) cùng một loại chứng khoán trong từng lần khớp lệnh trên cùng một tài khoản hoặc các tài khoản khác nhau mà nhà đầu tư đứng tên sở hữu. Cụ thể:
+ Không được đặt lệnh cùng mua và bán trong phiên 1 hoặc phiên 3 (HSX).
+ Trong phiên giao dịch liên tục (cả HNX và HSX) hoặc phiên 3 (HSX), nhà đầu tư chỉ được mua (bán) cùng một loại chứng khoán nếu lệnh bán (mua) của chứng khoán cùng loại trước đó đã được thực hiện toàn bộ hoặc đã bị hủy toàn bộ phần số dư lệnh đặt chưa khớp.
Nhà đầu tư không được sử dụng các tài khoản khác nhau của mình mở tại các công ty chứng khoán để mua, bán cùng loại chứng khoán trong ngày giao dịch (tránh tình trạng các tài khoản khác nhau khớp lệnh với nhau nhưng do một nhà đầu tư đứng tên sở hữu các tài khoản đó hoặc nhà đầu tư ủy quyền cho người khác giao dịch nên dẫn đến không thực sự chuyển quyền sở hữu.
7. Ủy quyền
Việc ủy quyền phải được lập dưới hình thức Hợp đồng ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc công chứng theo quy định
Mỗi chủ tài khoản sẽ chỉ được ủy quyền cho một người duy nhất. Người được ủy quyền sẽ không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
Đối với giao dịch thỏa thuận: Người được ủy quyền không được thực hiện giao dịch đối với chính mình hoặc bên thứ ba mà mình được ủy quyền. Ví dụ: ông A ủy quyền cho ông B, ông C ủy quyền cho ông B thì Ông A không được thỏa thuận với ông B hoặc ông C.

II. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ GIAO DỊCH TẠI SỞ GDCK TP.HCM

1. Thời gian giao dịch
* Đợt 1
- Từ 9h00 đến 9h15Nhận lệnh phiên 1
- 9h15Khớp lệnh phiên 1
* Đợt 2
- Từ 9h15 đến 11h30Khớp lệnh liên tục
- Từ 13h đến 14h30Khớp lệnh liên tục
* Đợt 3
- Từ 14h30 đến 14h45Nhận lệnh phiên 3
- 14h45Khớp lệnh phiên 3

Giao dịch thỏa thuận: Từ 9h00 đến 15h00 (thời gian nghỉ giữa giờ từ 11h30 đến 13h00) cả cổ phiếu và trái phiếu (không cho phép giao dịch thỏa thuận cổ phiếu, chứng chỉ quỹ trong ngày giao dịch đầu tiên.

2. Phương thức khớp lệnh: Hiện nay Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh áp dụng 3 phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh định kỳ, giao dịch khớp lệnh liên tục và giao dịch thỏa thuận.
3. Giá tham chiếu
- Giá tham chiếu của cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đang giao dịch là giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó.
- Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ mới niêm yết, trong ngày giao dịch đầu tiên, tổ chức niêm yết và tổ chức tư vấn niêm yết (nếu có) phải đưa ta mức giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên. Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên tối thiểu là +/- 20% so với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên. Giá đóng cửa trong ngày giao dịch đầu tiên sẽ là giá tham chiếu cho ngày giao dịch kế tiếp. Trường hợp trong 3 ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ mới niêm yết vẫn chưa có giá đóng cửa thì tổ chức niêm yết phải xác định lại giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên.
- Trường hợp cổ phiếu, chứng chỉ quỹ bị tạm ngừng giao dịch, khi được giao dịch trở lại, giá tham chiếu do SGDCK TP. HCM quyết định sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN.
- Trường hợp giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ không được hưởng cổ tức hoặc các quyền kèm theo, giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền bằng giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất điều chỉnh theo giá trị cổ tức được nhận hoặc giá trị các quyền kèm theo, ngoại trừ các trường hợp sau:
+ Doanh nghiệp phát hành trái phiếu chuyển đổi;
+ Doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu với giá phát hành cao hơn giá đóng cửa của cổ phiếu trong ngày giao dịch liền trước ngày không hưởng quyền sau khi đã điều chỉnh theo các quyền khác (nếu có).
Trường hợp tách hoặc gộp cổ phiếu, giá tham chiếu tại ngày giao dịch trở lại được xác định theo nguyên tắc lấy giá đóng cửa của ngày giao dịch trước ngày tách, gộp điều chỉnh theo tỷ lệ tách, gộp cổ phiếu.


4.Đơn vị yết giá
Mức giáĐơn vị bước giá
-Dưới 50.000 đồng100 đồng
-Từ 50.000 đồng đến 99.500đồng500 đồng
-Từ 100.000 đồng1.000 đồng
Không quy định đơn vị yết giá đối với giao dịch thỏa thuận.
5. Đơn vị giao dịch
- Đối với giao dịch lô chẵn, lệnh đặt tối thiểu là 10 cổ phiếu và tối đa là 19.990 cổ phiếu và là bội số của 10.
- Đối với lệnh giao dịch thỏa thuận, lệnh đặt phải có khối lượng từ 20.000 cổ phiếu trở lên. Không quy định đơn vị giao dịch đối với giao dịch thỏa thuận.
6. Biên độ dao động giá
- Biên độ dao động giá cổ phiếu và chứng chỉ quỹ: +/- 7 %
- Không áp dụng biên độ dao động giá với giao dịch trái phiếu.
- Giới hạn dao động giá của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ trong ngày giao dịch được xác định như sau:
Giá trần = Giá tham chiếu x (100% + Biên độ dao động giá)
Giá sàn = Giá tham chiếu x (100% - Biên độ dao động giá)

- Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ có mức giá trần/sàn sau khi điều chỉnh biên độ dao động nhưng giá trần/sàn vẫn bằng mức giá tham chiếu sẽ điều chỉnh như sau:
Giá trần điều chỉnh = Giá tham chiếu + một đơn vị yết giá
Giá sàn điều chỉnh = Giá tham chiếu - một đơn vị yết giá

- Trường hợp giá trần và sàn của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ sau khi điều chỉnh theo cách trên bằng không (0), giá trần và sàn sẽ được điều chỉnh như sau:
Giá trần điều chỉnh = Giá tham chiếu + một đơn vị yết giá
Giá sàn điều chỉnh = Giá tham chiếu

- Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ mới niêm yết, biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên tối thiểu là +/- 20% so với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên.
- Trường hợp cổ phiếu, chứng chỉ quỹ được giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch trên 90 ngày, biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên sẽ do SGDCK TP. HCM quyết định sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN.

7. Các loại lệnh
7.1 Lệnh giới hạn (LO)

- Là lệnh đặt mua hoặc bán tại mức giá cụ thể hoặc tốt hơn.
- Lệnh giới hạn được nhập vào hệ thống có hiệu lực cho đến khi kết thúc ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.
- Lệnh giới hạn được sử dụng trong đợt khớp lệnh định kỳ và liên tục.
7.2 Lệnh thị trường (MP)
- Là lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.
- Nếu sau khi so khớp lệnh theo nguyên tắc trên mà khối lượng đặt lệnh của lệnh MP vẫn chưa được thực hiện hết, lệnh MP sẽ được xem là lệnh mua tại mức giá bán cao hơn hoặc lệnh bán tại mức giá mua thấp hơn tiếp theo hiện có trên thị trường và tiếp tục so khớp.
- Trường hợp khối lượng đặt lệnh vẫn còn sau khi thực hiện theo nguyên tắc tiếp theo (khi khối lượng bên đối ứng đã hết), lệnh MP mua sẽ chuyển thành lệnh giới hạn mua cao hơn mức giá khớp cuối cùng một đơn vị yết giá. Ngược lại, lệnh MP bán sẽ chuyển thành lệnh giới hạn bán thấp hơn mức giá khớp cuối cùng một đơn vị yết giá. Trường hợp giá thực hiện cuối cùng là giá trần đối với lệnh MP mua và giá sàn đối với lệnh MP bán thì lệnh MP đó sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại giá trần hoặc lệnh giới hạn bán tại giá sàn.
Lệnh MP được sử dụng trong đợt khớp lệnh liên tục.

7.3 Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO)

- Là lệnh mua hoặc bán chứng khoán tại mức giá mở cửa.
- Khối lượng của lệnh ATO bên mua (hoặc bên bán) được cộng vào khối lượng của bên mua (hoặc bên bán) tại mỗi mức giá đặt lệnh để xác định khối lượng giao dịch tại mỗi mức giá trong khi so khớp lệnh định kỳ.
- Lệnh ATO được ưu tiên hơn lệnh giới hạn khi so khớp lệnh.
- Phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa sẽ không xác định được giá khớp lệnh nếu chỉ có lệnh ATO trên sổ lệnh.
- Lệnh ATO được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa và sẽ tự động hủy sau thời điểm xác định giá mở cửa nếu lệnh không được thực hiện hoặc không thực hiện hết.

7.4 Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC): Tương tự như lệnh ATO nhưng áp dụng trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá đóng cửa.

7.5 Lệnh hủy: Được sử dụng để hủy lệnh giao dịch chưa được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh chưa được thực hiện. Không được phép đặt lệnh và hủy lệnh trong cùng một đợt khớp lệnh định kỳ.

8. Phương thức khớp lệnh
8.1 Phương thức khớp lệnh định kỳ

+ Phương thức hình thành giá
Đối với khớp lệnh định kỳ, mức giá khớp lệnh là mức giá tại đó đạt được các điều kiện sau:
Mức giá có khối lượng khớp lệnh lớn nhất.
Trường hợp có nhiều mức giá thỏa mãn khối lượng khớp lệnh nhiều nhất và như nhau, mức giá khớp lệnh được xác định là mức giá gần với giá đã được khớp lệnh ngay trước đó.
+ Thứ tự ưu tiên
Ưu tiên về giá
Lệnh mua LO có mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước
Lệnh bán LO có mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước
Ưu tiên về thời gian: Trường hợp các lệnh mua và lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh giao dịch nhập trước vào hệ thống giao dịch được ưu tiên thực hiên trước.

8.2 Phương thức khớp lệnh liên tục
+ Phương thức hình thành giá
Phương thức khớp lệnh liên tục là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở sở khớp các lệnh mua và bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.
Giá khớp được xác định là giá của lệnh được nhập vào hệ thống trước.
+ Thứ tự ưu tiên
Ưu tiên về giá
Lệnh mua có mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước
Lệnh bán có mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước
Ưu tiên về thời gian: Trường hợp các lệnh mua và lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh giao dịch nhập trước vào hệ thống giao dịch được ưu tiên thực hiên trước
Ưu tiên về loại lệnh: Các lệnh đặt giá ATO (đối với đợt khớp lệnh thứ nhất) hoặc ATC (đối với đợt khớp lệnh thứ ba) sẽ được ưu tiên thực hiện trước lệnh đặt giá LO.

9. Thời gian thanh toán bù trừ
Đối với giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư: T+3.
Đối với giao dịch trái phiếu và tín phiếu: T+1

10. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
10.1 Trong thời gian giao dịch khớp lệnh

Khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư mua của nhà đầu tư nước ngoài được trừ vào khối lượng được phép mua ngay sau khi lệnh mua được thực hiện;

Khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư bán của nhà đầu tư nước ngoài được cộng vào khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư được phép mua ngay sau khi kết thúc việc thanh toán giao dịch (T+3).

Lệnh mua hoặc một phần lệnh mua của nhà đầu tư nước ngoài chưa được thực hiện sẽ tự động bị hủy nếu khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ được phép mua đã hết hoặc không được thực hiện ngay khi nhập vào hệ thống giao dịch.

10.2 Trong thời gian giao dịch thỏa thuận
Khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ còn được phép mua của nhà đầu tư nước ngoài sẽ được giảm xuống ngay sau khi giao dịch thỏa thuận được thực hiện nếu giao dịch đó là giữa một nhà đầu tư nước ngoài mua và một nhà đầu tư trong nước bán.

Khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ còn được phép mua của nhà đầu tư nước ngoài sẽ được tăng lên ngay sau khi giao dịch thỏa thuận được thực hiện nếu giao dịch đó là giữa một nhà đầu tư nước ngoài bán và một nhà đầu tư trong nước mua.

Khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ còn được phép mua của nhà đầu tư nước ngoài sẽ không thay đổi nếu giao dịch thỏa thuận được thực hiện giữa hai nhà đầu tư nước ngoài với nhau.

III. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ GIAO DỊCH TẠI SỞ GDCK HÀ NỘI
1. Thời gian giao dịch


* Đợt 1
- Từ 9h00 đến 11h30Khớp lệnh liên tục
* Đợt 2
- Từ 13h đến 14h30Khớp lệnh liên tục
* Đợt 3
- Từ 14h30 đến 14h45Khớp lệnh định kỳ
- 14h45Khớp lệnh định kỳ xác đinh giá đóng cửa

Giao dịch thỏa thuận: Từ 9h00 đến 15h00 (thời gian nghỉ giữa giờ từ 11h30 đến 13h00) cả cổ phiếu và trái phiếu (không cho phép giao dịch thỏa thuận cổ phiếu, chứng chỉ quỹ trong ngày giao dịch đầu tiên.

2. Phương thức khớp lệnh: Hiện nay Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội áp dụng phương thức giao dịch khớp lệnh liên tục và giao dịch thỏa thuận.
3. Giá tham chiếu
Giá tham chiếu của cổ phiếu trong ngày giao dịch là giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó.

Việc xác định giá của cổ phiếu mới niêm yết trong ngày giao dịch đầu tiên được quy định như sau:
- Giá tham chiếu được áp dụng đối với cổ phiếu mới niêm yết trong ngày giao dịch đầu tiên do tổ chức niêm yết và tổ chức tư vấn niêm yết (nếu có) đề xuất;​
- Trường hợp trong ba (03)ngày giao dịch liên tục kể từ ngày giao dịch đầu tiên chưa xác định được mức giá đóng cửa được sử dụng là giá tham chiếu trong ngày giao dịch kế tiếp, tổ chức niêm yết và tổ chức tư vấn niêm yết (nếu có) phải xác định lại giá tham chiếu.​

Trường hợp cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch trên hai lăm (25) ngày giao dịch, khi được giao dịch trở lại, giá tham chiếu do SGDCKHN quyết định sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.

Trường hợp giao dịch cổ phiếu không được hưởng cổ tức và các quyền kèm theo, giá tham chiếu tại ngày không hưởng quyền được xác định theo nguyên tắc lấy giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất điều chỉnh theo giá trị cổ tức được nhận hoặc giá trị của các quyền kèm theo, ngoại trừ các trường hợp sau:
- Doanh nghiệp phát hành trái phiếu chuyển đổi;​
- Doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu với giá phát hành cao hơn giá đóng cửa của cổ phiếu trong ngày giao dịch liền trước ngày không hưởng quyền sau khi đã điều chỉnh theo các quyền khác (nếu có).​

Trường hợp tách hoặc gộp cổ phiếu, giá tham chiếu tại ngày giao dịch trở lại được xác định theo nguyên tắc lấy giá đóng cửacủa ngày giao dịch trước ngày tách, gộp điều chỉnh theo tỷ lệ tách, gộp cổ phiếu.

Trong một số trường hợp cần thiết, SGDCKHN có thể áp dụng phương pháp xác định giá tham chiếu khác sau khi được UBCKNN chấp thuận.

4. Đơn vị yết giá
Đối với giao dịch khớp lệnh cổ phiếu và chứng chỉ quỹ: 100 đồng.
Không quy định đơn vị yết giá đối với giao dịch thỏa thuận.
Không quy định đơn vị yết giá đối với giao dịch trái phiếu.

5. Đơn vị giao dịch
5.1 Đối với cổ phiếu

Đối với giao dịch thông thường, lệnh đặt tối thiểu là 100 cổ phiếu và là bội số của 100.
Không quy định đơn vị giao dịch đối với giao dịch thoả thuận cổ phiếu. Áp dụng khối lượng giao dịch tối thiểu đối với giao dịch thỏa thuận là 5.000 cổ phiếu;
Giao dịch cổ phiếu có khối lượng từ 1 đến 99 cổ phiếu (lô lẻ) có thể được thực hiện theo phương thức giao dịch thỏa thuận trên hệ thống giao dịch của SGDCKHN hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

5.2 Đối với trái phiếu
Đơn vị giao dịch (lô chẵn) đối với giao dịch khớp lệnh trái phiếu là 100 trái phiếu.
Không quy định đơn vị giao dịch đối với giao dịch thoả thuận trái phiếu. Khối lượng giao dịch tối thiểu đối với giao dịch thoả thuận trái phiếu là 1.000 trái phiếu.
Giao dịch trái phiếu có khối lượng từ 1 đến 99 trái phiếu (lô lẻ) có thể được thực hiện theo phương thức giao dịch thỏa thuận trên hệ thống giao dịch của SGDCKHN hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

6. Biên độ dao động giá
Biên độ giao động giá cổ phiếu và chứng chỉ quỹ: +/- 10%
Không áp dụng biên độ giao động giá với giao dịch trái phiếu.

Giới hạn dao động giá của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ trong ngày giao dịch được xác định như sau:
Giá trần = Giá tham chiếu x (100% + Biên độ dao động giá)
Giá sàn = Giá tham chiếu x (100% - Biên độ dao động giá)

Trường hợp sau khi tính toán, giá trần và giá sàn bằng giá tham chiếu, giới hạn dao động giá được xác định lại như sau:
Giá trần điều chỉnh = Giá tham chiếu + 01 đơn vị yết giá
Giá sàn điều chỉnh = Giá tham chiếu – 01 đơn vị yết giá

Trường hợp giá tham chiếu bằng 100 đồng, giới hạn dao động giá được xác định lại như sau:
Giá trần điều chỉnh = Giá tham chiếu + 01 đơn vị yết giá
Giá sàn điều chỉnh = Giá tham chiếu

Đối với các chứng khoán mới đăng ký giao dịch hoặc chứng khoán tạm dừng giao dịch, trong ngày đầu tiên giao dịch hoặc giao dịch trở lại biên độ giao động giá là 30% của mức giá tham chiếu đã được công bố trước đó.

7. Các loại lệnh
Lệnh giao dịch theo phương thức khớp lệnh liên tục là lệnh giới hạn và lệnh hủy, sửa.

Lệnh giới hạn (LO)
- Lệnh giới hạn là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn. Mức giá tốt hơn là mức giá cao hơn mức giá xác định đối với lệnh bán và mức giá thấp hơn mức giá xác định đối với lệnh mua.
- Lệnh LO được nhập vào hệ thống giao dịch theo nguyên tắc sau:
- Lệnh LO được phép nhập vào hệ thống giao dịch trong phiên khớp lệnh liên tục và phiên khớp lệnh định kỳ;
- Lệnh LO có hiệu lực kể từ khi nhập vào hệ thống giao dịch cho đến khi kết thúc ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

+ Lệnh Thị trường
Lệnh thị trường là lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường;
Lệnh thị trường chỉ được nhập vào hệ thống giao dịch trong phiên khớp lệnh liên tục;
Lệnh thị trường sẽ bị hủy trên hệ thống giao dịch ngay sau khi nhập nếu không có lệnh đối ứng. Khi có lệnh đối ứng, lệnh thị trường được thực hiện theo quy định đối với từng loại lệnh thị trường tại Điểm d Khoản này.

Các loại lệnh thị trường:

Lệnh thị trường giới hạn (sau đây viết tắt là MTL)
là lệnh thị trường nếu không được thực hiện toàn bộ thì phần còn lại của lệnh được chuyển thành lệnh LO mua với mức giá cao hơn mức giá khớp lệnh cuối cùng một đơn vị yết giá hoặc mức giá trần nếu mức giá khớp lệnh cuối cùng là giá trần (đối với lệnh mua) hoặclệnh LO bán với mức giá thấp hơn mức giá khớp cuối cùng một đơn vị yết giá hoặc mức giá sàn nếu mức giá khớp lệnh cuối cùng là giá sàn (đối với lệnh bán); Lệnh MTL được chuyển thành lệnh LO phải tuân thủ các quy định về sửa, hủy đối với lệnh LO.

Lệnh thị trường khớp toàn bộ hoặc hủy (sau đây viết tắt là MOK) là lệnh thị trường nếu không được thực hiện toàn bộ thì bị hủy trên hệ thống giao dịch ngay sau khi nhập;

Lệnh thị trường khớp và hủy (sau đây viết tắt là MAK) là lệnh thị trường có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy ngay sau khi khớp lệnh.

+ Lệnh giao dịch tại mức giá đóng cửa (sau đây viết tắt là ATC):
Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa;

Khối lượng của lệnh ATC bên mua (hoặc bên bán) được cộng vào khối lượng của bên mua (hoặc bên bán) tại mỗi mức giá để xác định khối lượng giao dịch tại mỗi mức giá trong khi so khớp lệnh định kỳ;

Lệnh ATC được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi phân bổ lệnh khớp;

Nếu trong phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa chỉ có lệnh ATC ở hai bên sổ lệnh thì giá khớp lệnh được xác định như sau:
bằng giá thực hiện gần nhất nếu tổng khối lượng lệnh mua bằng tổng khối lượng lệnh bán;
bằng giá thực hiện gần nhất cộng một (01) đơn vị yết giá nếu tổng khối lượng mua lớn hơn tổng khối lượng bán;
bằng giá thực hiện gần nhất trừ một (01) đơn vị yết giá nếu tổng khối lượng mua nhỏ hơn tổng khối lượng bán;


Lệnh ATC chỉ được nhập vào hệ thống trong phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa. Sau thời điểm khớp lệnh, lệnh không được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh không được thực hiện hết sẽ tự động bị hủy.

8. Phương thức khớp lệnh
8.1. Ưu tiên về giá:

Lệnh mua có mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước Lệnh bán có mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước

8.2. Ưu tiên về thời gian: Trường hợp các lệnh mua và lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh giao dịch nhập vào hệ thống trước được ưu tiên thực hiện trước.

8.3. Giá khớp lệnh: Giá khớp lệnh được xác định là mức giá của lệnh giao dịch được nhập vào hệ thống trước.

9. Thời gian thanh toán bù trừ

Đối với giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư: T+3.
Đối với giao dịch trái phiếu và tín phiếu: T+1.

10. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
Nhà đầu tư nước ngoài phải có mã số giao dịch chứng khoán.
Hệ thống giao dịch kiểm soát và công bố khối lượng cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài được phép mua theo nguyên tắc:

Khối lượng cổ phiếu mua của nhà đầu tư nước ngoài được trừ vào khối lượng được phép mua ngay sau khi lệnh mua được thực hiện; khối lượng cổ phiếu bán của nhà đầu tư nước ngoài được cộng vào khối lượng cổ phiếu được phép mua ngay sau khi kết thúc việc thanh toán giao dịch.

Lệnh mua hoặc một phần lệnh mua cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài chưa được thực hiện sẽ không được khớp nếu khối lượng cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài được phép mua đã hết và lệnh mua được nhập tiếp vào hệ thống giao dịch sẽ không được chấp nhận.

Nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam liên quan đến giao dịch chứng khoán.

Nguồn: Trang chủ - BVSC
 

manhbu

Thành viên mới
Sàn HNX còn giao dịch từ 14h45 đến 15h dựa trên giá đóng cửa nữa. Chắc lại copy bài ở đâu rồi! =))
 
A

A13

Guest
Sàn HNX còn giao dịch từ 14h45 đến 15h dựa trên giá đóng cửa nữa. Chắc lại copy bài ở đâu rồi! =))
Cám ơn bạn, mình sẽ cập nhật thêm. Nguồn có ghi trên bài!
 
Top