[HOT] Hướng dẫn chi tiết sử dụng phần mềm corebanking T24 bằng Video

MITTAIWAN

Verified Banker
Theo yêu cầu của rất nhiều bạn, mình xin được chia sẻ với các bạn 1 quy trình giải ngân đầy đủ trên T24 do chính mình thực hiện và ghi lại bằng phần mềm B.B FlashBack.Pro. Trước hết các bạn có thể hiểu 1 quy trình giải ngân trên T24 như các bước tóm tắt như sau:

Cẩm nang tín dụng mô tả tóm tắt các bước thực hiện nghiệp vụ liên quan tín dụng trong chương trình T24: (Vui lòng tham khảo các qui trình và hướng dẫn sử dụng có liên quan)

A. MỞ HỒ SƠ TÍN DỤNG GIẤY
1. Tiếp nhận yêu cầu khách hàng.
2. Hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin liên quan ( điền theo mẫu) .
3. Lập và duyệt “Tờ trình thẩm định TSĐB”
4. Lập và duyệt “ Tờ trình Tín dụng”
5. Lập Hợp đồng tín dụng (Số hợp đồng TD giấy do đơn vi tự quản lý theo quy định chung )
6. Lập Hợp đồng thế chấp
7. Công chứng “ Hợp đồng thế chấp” và Hợp đồng tín dụng có liên quan.
8. Đăng ký TSĐB tại Phòng Tài Nguyên Môi Trường.
9. Lập giấy nhận nợ - ( Mở LD trong T24 )
10. Phát hành chứng thư bảo lãnh (chứng thư giấy)

B. NHẬP LIỆU THÔNG TIN HỒ SƠ TÍN DỤNG GIẤY TRONG CHƯƠNG TRÌNH T24
I. Mở CIF khách hàng :
1. Khách hàng cũ : ( Khách hàng đã có mã CIF trong hệ thống )
Bước 1: Chỉnh sửa thông tin khách hàng trong hệ thống ( Nếu cần )
Bước 2: Duyệt thông tin khách hàng trong hệ thống
2. Khách hàng mới :
Bước 1: Nhập thông tin khách hàng vào hệ thống (cá nhân/ doanh nghiệp)
Bước 2: Duyệt thông tin khách hàng (cá nhân/ doanh nghiệp)

II. Cấp hạn mức cho các khoản vay thông thường và phát hành bảo lãnh :
1. Khách hàng cũ : ( Khách hàng đang có hạn mức trong hệ thống )

Bước 1: Duy trì hạn mức tổng thể
Bước 2: Duyệt hạn mức tổng thể
Bước 3: Duy trì hạn mức cấp sản phẩm
Bước 4: Duyệt hạn mức cấp sản phẩm
Bước 5: Duy trì mức cấp sản phẩm chi tiết
Bước 6: Duyệt hạn mức cấp sản phẩm chi tiết

2. Khách hàng mới :
Bước 1:
Tạo hạn mức tổng thể
Bước 2: Duyệt hạn mức tổng thể
Bước 3: Tạo hạn mức cấp sản phẩm
Bước 4: Duyệt hạn mức cấp sản phẩm
Bước 5: Tạo hạn mức cấp sản phẩm chi tiết
Bước 6: Duyệt hạn mức cấp sản phẩm chi tiết

III. Cấp hạn mức cho hợp đồng hạn mức

Bước 1:
Tạo hợp đồng hạn mức ( có TSĐB hoặc không có TSĐB)
Bước 2: Duyệt hợp đồng hạn mức

IV. Nhập tài sản đảm bảo:
Bước 1:
Nhập Liên kết tài sản đảm bảo
Bước 2: Duyệt Liên kết tài sản đảm bảo
Bước 3: Nhập Thông tin tài sản đảm bảo
Bước 4: Duyệt Thông tin tài sản đảm bảo
Bước 5: Duyệt Nhập kho tài sản đảm bảo

V. Mở tài khoản working account cho khách hàng
Mỗi khoản vay phải mở 1 tài khoản working account
Nhập thông tin khách hàng mở tài khoản working account
Tài khoản working account không cần “Duyệt”

VI. Nhập liệu giải ngân khoản vay :
Bước 1: Mở HĐ vay trả lãi theo định kỳ ( Nhập LD )
Bước 2: Duyệt Mở HĐ vay ( Duyệt LD ).
Ghi chú : Phương thức nhận nợ bằng tiền mặt thì TK giải ngân là TK working account

VII. Nhập liệu phát hành chứng thư bảo lãnh
Bước 1: Nhập thông tin chứng thư phát hành bảo lãnh
Bước 2: Duyệt thông tin chứng thư phát hành bảo lãnh

C. NHẬP LIỆU CÁC KHOẢN THANH TOÁN TRONG CHƯƠNG TRÌNH T24

Ghi chú: Khách hàng liên hệ với nhân viên quản lý khoản vay nếu có nhu cầu cần biết số tiền thanh toán nộp vào Tài khoản Working account.
I. Thanh toán một phần khoản vay trước hạn :
Bước 1: Nộp tiền vào tài khoản working account của khoản vay
Bước 2: Duyệt bút toán nộp tiền vào tài khoản working account
Bước 3: Thực hiện điều chỉnh khoản vay. ( In lịch thanh toán mới )
Bước 4: Duyệt điều chỉnh khoản vay

II. Thanh toán toàn bộ khoản vay trước hạn ( Tất toán khoản vay trước hạn ) :
Bước 1: Nộp tiền vào tài khoản working account của khoản vay
Bước 2: Duyệt bút toán nộp tiền vào tài khoản working account
Bước 3: Thực hiện tất toán khoản vay trước hạn.( In lịch thanh toán mới )
Bước 4: Duyệt tất toán khoản vay trước hạn.

III. Thanh toán một phần khoản vay đúng hạn :
Bước 1: Nộp tiền vào tài khoản working account của khoản vay
Bước 2: Duyệt bút toán nộp tiền vào tài khoản working account

IV. Thanh toán toàn bộ khoản vay đúng hạn (Tất toán khoản vay đúng hạn ):
Bước 1 : Nộp tiền vào tài khoản working account của khoản vay
Bước 2 : Duyệt bút toán nộp tiền vào tài khoản working account

V. Thanh toán một phần khoản vay quá hạn :
Bước 1: Nộp tiền vào tài khoản working account của khoản vay
Bước 2: Duyệt bút toán nộp tiền vào tài khoản working account
Bước 3: Thanh toán một phần khoản vay quá hạn.(In lịch thanh toán mới)
Bước 4: Duyệt thanh toán một phần khoản vay quá hạn

VI. Thanh toán toàn bộ khoản vay quá hạn :
Bước 1: Nộp tiền vào tài khoản working account của khoản vay
Bước 2: Duyệt bút toán nộp tiền vào tài khoản working account
Bước 3: Thanh toán toàn bộ khoản vay quá hạn.(In lịch thanh toán mới)
Bước 4: Duyệt thanh toán toàn bộ khoản vay quá hạn
VII. Thanh toán phí phát hành bảo lãnh đúng hạn :
Bước 1: Nộp tiền vào tài khoản working account của khoản phát hành BL.
Bước 2: Duyệt bút toán nộp tiền vào tài khoản working account.

VIII. Thanh toán một phần khoản phí phát hành bảo lãnh quá hạn :
Bước 1: Nộp tiền vào tài khoản working account của khoản phí phát hành
Bước 2: Duyệt bút toán nộp tiền vào tài khoản working account
Bước 3: Thanh toán một phần khoản phí quá hạn
Bước 4: Duyệt thanh toán một phần khoản phí quá hạn

IX. Thanh toán toàn bộ khoản phí phát hành bảo lãnh quá hạn :
Bước 1: Nộp tiền vào tài khoản working account của khoản phí phát hành.
Bước 2: Duyệt bút toán nộp tiền vào tài khoản working account
Bước 3: Thanh toán toàn bộ khoản phí quá hạn
Bước 4: Duyệt thanh toán toàn bộ khoản phí quá hạn
X. Điều chỉnh các khoản thanh toán quá hạn :
Bước 1: Điều chỉnh quá hạn.
Bước 2: Duyệt điều chỉnh quá hạn

D. NHẬP LIỆU XUẤT KHO TÀI SẢN ĐẢM BẢO TRONG CHƯƠNG TRÌNH T24 :
Ghi chú : Phải kiểm tra dư nợ của các khoản vay liên quan đến TSĐB cần xuất. Giá trị còn lại của TSĐB cần xuất 1 phần, phải đảm bảo cho các khoản dư nợ còn lại, liên quan đến TSDB cần xuất.

I. Xuất toàn bộ Tài Sản Đảm Bảo
Bước 1: Nhập thông tin Xuất TSĐB vào phần chỉnh sửa TSĐB
( Chỉnh sửa : Trạng thái “giải chấp” và ngày hết hạn là ngày xuất tài sản )
Bước 2: In và ký xác nhận Phiếu Xuất Tài Sản Đảm Bảo
Bước 3: Duyệt thông tin chỉnh sửa TSĐB trong chương trình T24
Bước 4: Ký duyệt thông tin trong Phiếu Xuất Tài Sản Đảm Bảo.
Bước 5:
Nhận Tài Sản Đảm Bảo tại Bộ phận kho quỹ

II. Xuất một phần Tài Sản Đảm Bảo
Bước 1: Nhập thông tin Xuất TSĐB vào phần chỉnh sửa TSĐB
( Chỉnh sửa : Giảm giá trị Tài Sản Đảm Bảo )
Bước 2: In và ký xác nhận Phiếu Xuất Tài Sản Đảm Bảo
Bước 3: Duyệt thông tin chỉnh sửa TSĐB trong chương trình T24
Bước 4: Ký duyệt thông tin trong Phiếu Xuất Tài Sản Đảm Bảo.
Bước 5: Nhận Tài Sản Đảm Bảo tại Bộ phận kho quỹ
III. Xuất cho mượn Tài Sản Đảm Bảo
Bước 1: Nhập thông tin TSĐB cho mượn vào phần chỉnh sửa TSĐB
( Chỉnh sửa : Trạng thái “Cho mượn” và ngày hết hạn là ngày xuất tài sản )
Bước 2: In và ký xác nhận Phiếu Xuất Tài Sản Đảm Bảo
Bước 3: Duyệt thông tin chỉnh sửa TSĐB trong chương trình T24

Bước 4: Ký duyệt thông tin trong Phiếu Xuất Tài Sản Đảm Bảo.
Bước 5: Nhận Tài Sản Đảm Bảo tại Bộ phận kho quỹ

E. Hợp đồng Ứng trước chứng khoán ( T + 3 ) ( Đang cập nhập vào chương trình T24 )

I. Nhập liệu Hợp đồng Ứng trước chứng khoán ( T + 3 )
Bước 1: Mở hợp đồng ứng trước chứng khoán
Bước 2: Duyệt hợp đồng vay

II. Thanh toán khoản vay :
Bước 1 : Lập thông báo đề nghị trích tài khoản chứng khoán thu nợ.
(
Căn cứ hợp đồng nhân viên quản lý khoản vay lập thông báo đề nghị teller hạch toán thu nợ từ tài khoản kinh doanh chứng khoán của khách hàng sang Tài khoản working account.
Bước 2: Căn cứ thông báo lập bút toán thu nợ
Bước 3: Duyệt bút toán thu nợ.

QUY TRÌNH GIẢI NGÂN TRÊN T24 bằng Video (thiếu 1 bước mở hợp đồng để giải ngân do mình chưa kịp ghi lại)

Note: Các bạn nếu share bài viết qua các diễn đàn khách nhớ ghi nguồn nhé. Xin cảm ơn
Mọi thắc mắc các bạn có thể comment ngay tại Topic.
 
Last edited by a moderator:

MITTAIWAN

Verified Banker
Bạn nào có thêm bản mềm tài liệu hướng dẫn sử dụng những phần mềm khác ngoài T24 thì share lên cho mọi người tìm hiểu với nhé !
 

MITTAIWAN

Verified Banker
a có hướng dẫn về các phần kế toán trên T24 ko ah?

Mình làm bên tín dụng nên không rành T24 kế toán, bạn xin tài liệu mềm về đọc rồi nếu đi thực tập thì nhờ anh/ chị làm rồi hướng dẫn qua cho thôi.
 

sushior

Thành viên chăm chỉ
Mình đã xem qua thấy hướng dẫn khá chi tiết
Nhưng mình có thắc mắc là phần mềm này có thể share dc ko?
 
Top