hỏi

thaobib

Thành viên
tài sản cố định có vai trò như thế nào trong xã hội, con người, kinh tế?
 
Top