Hỏi về phân loại nợ và các văn bản liên quan

Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng

than phong

Thành viên mới
Xin cung cấp giúp các thông tin phân loại nợ và các văn bản liên quan, cám ơn.
 

viensoinho16

Verified Banker
Bạn đọc Thông tư số: 01/VBHN-NHNN ngày 31/3/2014 của Ngân hàng Nhà nước vv phân loại, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng nhé
 

chinhdai

Thành viên tích cực
- Đối với TCTD là NHTM và TCTD phi ngân hàng: áp dụng TT 02/2013/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập DPRR và việc sử dụng DPRR, văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN của Ngân hàng nhà nước về việc hợp nhất TT02/2013/TT-NHNN và TT
- Đối với TCTD khác vẫn áp dụng QĐ 493/2005/ QĐ-NHNN và các văn bản hướng dẫn liên quan
 
Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
Top