Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng trung dài hạn tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

trdanghuy

Verified Banker
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I:
TÍN DỤNG VÀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TRUNG - DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG TRUNG – DÀI HẠN
1. Khái niệm tín dụng trung - dài hạn
2. Các loại hình tín dụng trung- dài hạn
3. Vai trò của tín dụng trung- dài hạn
II. HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TRUNG – DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
1. Khái niệm hiệu quả tín dụng trung- dài hạn
2. Hiệu quả tín dụng trung- dài hạn
3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả tín dụng trung dài hạn của Ngân hàng thương mại
4. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả tín dụng trung- dài hạn
III. KHÁI QUÁT NHỮNG CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TRUNG – DÀI HẠN

CHƯƠNG II:
THỰC TRẠNG TÍN DỤNG TRUNG- DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

I. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY
1. Tốc độ tăng trưởng
2. Cơ cấu tài sản
3. Huy động vốn
4. Hoạt động tín dụng
5. Hoạt động dịch vụ
6. Lợi nhuận
7. An toàn hệ thống
II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG – DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY
1. Những quy định về cho vay trung - dài hạn tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
2. Hiệu quả tín dụng trung - dài hạn tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
III. NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TRUNG – DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ĐÃ THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN QUA
IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG- DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
1. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến công tác tín dụng trung- dài hạn
2. Đánh giá

CHƯƠNG III
: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TRUNG- DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

I. ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
1. Nhận thức
2. Phương hướng hoạt động năm 2000
3. Phương châm thực hiện
4. Các mục tiêu chủ yếu
II. NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
1. Giải pháp mang tính trực tiếp
2. Giải pháp mang tính hỗ trợ
III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM THỰC HIỆN TỐT NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỀ RA
1. Kiến nghị đối với Nhà nước
2. Kiến nghị đối với Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

MỤC LỤC
 

Attachments

  • NH010.rar
    60.2 KB · Views: 740
Top