( Gấp ) Chuyên viên Kiểm soát tuân thủ - Hội sở Vietbank

Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng

VietBank

NH TMCP Việt Bank
Staff member
Bank's User

*Mô tả công việc :

1. Tham gia kiểm tra các chuyên đề, các đơn vị Vietbank theo kế hoạch năm đã được Ban Tổng giám đốc phê duyệt.

- Kiểm tra hồ sơ liên quan đến vấn đề cần kiểm tra;

- Xác nhận kết quả ghi nhận với đơn vị được kiểm toán;

- Lập phụ lục kết quả sai sót và báo cáo kết quả kiểm tra;

- Lập báo cáo và phụ lục theo mẫu, xác nhận nguyên nhân sai phạm và hướng xử lý, khắc phục;

- Theo dõi báo cáo tình hình khắc phục sau kiểm toán của các đơn vị.

2. Giám sát tình hình hoạt động của các đơn vị trực thuộc thông qua các tiêu chí kiểm tra theo sự phân công.

3. Thực hiện kiểm tra các sự vụ theo chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc.

4. Tham gia thiết lập các quy trình tác nghiệp nội bộ của Phòng PL&TT liên quan đến mảng công việc phụ trách và/ hoặc do PL&TT làm đầu mối.

5. Chủ động rà soát, phát hiện các sai sót, đưa ra đề xuất xử lý kịp thời các sai phạm, đưa ra các kiến nghị nhằm phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro.

6. Tuân thủ các nguyên tắc bảo mật các số liệu, tài liệu đã được kiểm tra.

7. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc/ PGĐ PL&TT và Trưởng bộ phận.

*Yêu cầu công việc:

1.    Thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát, giám sát tính tuân thủ quy định của pháp luật và các quy chế quy định, quy trình nội bộ của Ngân hàng đối với các mảng nghiệp vụ phát sinh tại các Phòng/ Ban nghiệp vụ/TTKD nhằm phát hiện những thiếu sót, đề xuất ý kiến chấn chỉnh kịp thời góp phần phòng ngừa các rủi ro cũng như đảm bảo tính hợp pháp trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng;

2.    Lập báo các kiểm tra kiểm soát những mặt cần khắc phục và kiểm tra giám sát việc thực hiện khắc phục của các TTKD như báo cáo đã nêu;

3.    Định kỳ báo cáo tuần/tháng/đột xuất về các kết quả giám sát từ xa đối với các TTKD để báo cáo kịp thời tới Giám đốc/Phó Giám đốc/Trưởng bộ phận KSTT;

4.    Chịu trách nhiệm trước Giám đốc PL&TT về báo cáo, kết luận kiểm soát sau mỗi đợt kiểm tra;

Phát hiện các sai sót, đưa ra đề xuất xử lý kịp thời các sai phạm, đưa ra các kiến nghị nhằm phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro.

5.     Tham gia kiểm tra các chuyên đề, các đơn vị Vietbank theo kế hoạch năm đã được Ban Tổng giám đốc phê duyệt.

-       Kiểm tra hồ sơ liên quan đến vấn đề cần kiểm tra;

-       Xác nhận kết quả ghi nhận với đơn vị được kiểm toán;

-       Lập phụ lục kết quả sai sót và báo cáo kết quả kiểm tra;

-       Lập báo cáo và phụ lục theo mẫu, xác nhận nguyên nhân sai phạm và hướng xử lý, khắc phục;

-       Theo dõi báo cáo tình hình khắc phục sau kiểm toán của các đơn vị.

6.     Giám sát tình hình hoạt động của các đơn vị trực thuộc thông qua các tiêu chí kiểm tra theo sự phân công.

7.     Thực hiện kiểm tra các sự vụ theo chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc.

C2. Yêu cầu về kinh nghiệm/ kiến thức:          

1.    Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm kiểm toán công ty/ngân hàng

2.    Các kiến thức cần có:

-      Hiểu rõ về luật các Tổ chức tín dụng, luật doanh nghiệp, luật kế toán và luật dân sự và các quy định pháp luật có liên quan

-      Hiểu rõ chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán, chế độ kế toán theo quy định NHNN và BTC, chế độ tài chính

-      Hiểu và nắm rõ các quy trình, quy định về các nghiệp vụ trong hoạt động ngân hàng

-      Hiểu rõ về các qui trình nghiệp vụ của Vietbank.

-      Kiến thức về quản trị ngân hàng.

-      Hiểu biết về sử dụng phần mềm liên quan đến công việc

Tham gia thiết lập các quy trình tác nghiệp nội bộ của Phòng PL&TT liên quan đến mảng công việc Link gốc: https://www.vietbank.com.vn/tuyen-dung/co-hoi-nghe-nghiep/-gap--chuyen-vien-kiem-soat-tuan-thu--hoi-so-vietbank
 
Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
Top