phoebe_pham

Thành viên
Đề thi nghiệp vụ Hỗ trợ tín dụng (BO) tại Eximbank KV ĐNB ngày 01/04/2015 gồm 4 câu hỏi, thời gian 90 phút:
1. Nêu các thành phần trong 01 Hợp đồng tín dụng? Ý nghĩa của từng thành phần?
2. Ý nghĩa của việc kiểm tra sau cho vay? Chú ý yếu tố nào khi kiểm tra sau cho vay?
3. Vai trò của công chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo?
4. Dựa vào yếu tố nào để xác định kỳ hạn nợ của 1 khoản vay? Nêu các biện pháp quản lý dòng vốn vay?
 
Top