HOT DẠNG BÀI TẬP LỚN - XÁC ĐỊNH HẠN MỨC TÍN DỤNG

acidamin

Admin
22882

Hạn mức Tín dụng là dạng bài tập KINH ĐIỂN mà bất kỳ đợt tuyển dụng nào của BIDV đều sử dụng, 99% đã từng xuất hiện.

Vì vậy, tất cả các Ứng viên đều cần nắm chắc các kiến thức về Nội dung bài tập này.

Anh chị em cùng thử sức với bài tập này nhé.

Thử xem sao :D
--------
Công ty Dược phẩm Long Giang gửi hồ sơ vay vốn ngắn hạn đến BIDV CN Quang Trung với tình hình như sau: (Đ/v: ngàn đồng)
1. Kế hoạch kinh doanh năm 2009:
- Doanh thu theo giá vốn: 165.000.000
- Vòng quay VLĐ: 5 vòng/năm

2. Số liệu thực tế đến 31/12/2008:

Tài sản Ngắn hạn (TS lưu động)

28.000.000

Nợ Ngắn hạn

18.000.000

Số dư quỹ đầu tư phát triển

5.000.000

Số dư quỹ dự phòng tài chính

1.890.000

Số dư quỹ khen thưởng

2.200.000

Số dư quỹ phúc lợi

1.010.000

Lợi nhuận chưa phân phối

1.350.000

Vay Ngắn hạn ngân hàng
Trong đó: Vay Ngân hàng khác là: 1.000.000

12.500.000
[TBODY] [/TBODY]
Yêu cầu:
a/ Xác định nhu cầu VLĐ năm 2009 cho Công ty
b/ Xác định HMTD năm 2009 cho Công ty
Biết rằng 2009 Công ty không có nhu cầu vay Trung dài hạn.
c/ Nêu nhận xét
-------------
Bài giải:
a/ Nhu cầu VLĐ năm 2009 của Công ty là = Doanh thu thuần/Vòng quay VLĐ
= 165.000.000/5 = 33.000.000

b/ Xác định HMTD năm 2009
Ta có:
(1) Nhu cầu VLĐ năm 2009: 33.000.000
(2) Vốn luân chuyển = TS ngắn hạn – Nợ Ngắn hạn = 28.000.000 – 18.000.000 = 10.000.000
(3) Vốn coi như tự có gồm: Các quỹ và Lợi nhuận chưa phân phối
= Quỹ ĐTPT + Quỹ DPTC + Quỹ Khen thưởng + Quỹ phúc lợi + Lợi nhuận chưa phân phối = 5.000.000 + 1.890.000 + 2.200.000 + 1.010.000 + 1.350.000 = 11.450.000
(4) Vốn vay Ngân hàng khác: 1.000.000
=> HMTD = (1) – (2) – (3) – (4) = 10.550.000

c/ Nhận xét:
- HMTD năm 2009: 10.550.000
- Dư nợ thực tế đầu năm 2009 = 12.500.000 – 1.000.000 = 11.500.000
=> HMTD năm 2009 nhỏ hơn so với dư nợ thực tế đang duy trì
=> Nhu cầu vốn tín dụng của Công ty giảm
=> Công ty cần trả bớt nợ để giảm số dư thực tế xuống bằng HMTD.
 
Last edited by a moderator:
Top