Có sự khác biệt rõ giữa ĐH chính quy với tại chức từ 01/7/2019

thutrangftu

Super Moderator
Bank's User
21842
Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019).

Theo đó, quy định hình thức đào tạo để cấp văn bằng các trình độ đào tạo của giáo dục đại học bao gồm:

1. Chính quy

2. Vừa làm vừa học

3. Đào tạo từ xa.

Đồng thời nêu rõ việc chuyển đổi giữa các hình thức đào tạo ở trên được thực hiện theo nguyên tắc liên thông. Như vậy, có thể hiểu từ ngày 01/7/2019 không đánh giá ngang nhau giữa các hình thức đào tạo mà có sự khác biệt rõ ràng giữa đại học chính quy so với đại học tại chức.

Ngoài ra, Luật này cũng quy định người học hoàn thành chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của trình độ đào tạo theo quy định, hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm của người học thì được hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học cấp văn bằng ở trình độ đào tạo tương ứng.

Hữu Phạm
Tin tức pháp luật
 
Top