Anh chị giúp em giải bài này với ạ

Viethungnb1

Thành viên mới
Tổng TS 20.000 trong đó ts không tạo ra thu nhập là 4000, tài sản đầu tư sinh lời (ngoài cho vay) là 3000 với tỷ suất sinh lời 8%
Chi phí quản lý: 60
Chi phí dự phòng tổn thất rủi ro chiếm 0,2% dư nợ cho vay
Thu nhập khác ngoài cho vay và đầu tư: 50
Lãi suất huy động vốn bình quân : 7%
Vốn CSH: 1600
Thuế suất thu nhập: 25%
Tỷ suất sinh lời trên VCSH: 15%

Tính:
a. Lãi suất cho vay bình quân?
b. Chênh lệch lãi suất đầu ra bình quân và lãi suất đầu vào bình quân (tính trên tài sản sinh lời)?
 


Top