anh chị giúp e bài này với :(

Liannnn

Thành viên mới
Tình hình huy động vốn của 1 ngân hàng thương mại x như sau ( đơn vị: triệu đồng)
- Tiền gửi của khách hàng tạ ngân hàng 160.000
Trong đó : + Tền gửi không kỳ hạn 100.000
+ Tiền gửi kỳ hạn < 12 tháng 30.000
+ Tiền gửi kỳ hạn > 12 tháng 30.000
- Tiền tiết kiệm 150.000
Trong đó: + Tiền không kỳ hạn 60.000
+ Tiền kỳ hạn > 12 tháng 50.000
+ Tiền kỳ hạn < 12 tháng 40.000
- Tiền thu đucợ từ phát hành chứng chỉ tiền gửi 70.000
- Tiền gửi của kho bạc nhà nước 150.000
Yêu cầu : - Xác định số tiền ngân hàng phải dự trữ bắt buộc trong kỳ ( tháng 5/2005)
Gỉa thiết rằng : Ngân hàng nhà nước quy định mức dự trữ bắt buộc cho loại tiền gửi không kỳ hạn ngắn hạn ( <12 tháng) là 5% ; tiền gửi có kỳ hạn ( >12 tháng) là 4%
- Ngân hàng thương mại X đã gửi số tiền dự trữ bắt buộc tại ngân hàng Nhà nước trong tháng 5/2005 và 30.000 triệu đồng tính số tiền bắt buộc trong tháng 5/2005 thừa hoặc thiếu bao nhiêu?
 


Top