2. Một câu hỏi tự luận tín dụng ( 3 điểm): Cho 1 tình huống ngân hàng ký hợp đồng tín dụng và giải n


Top