tuyển công chức

  1. Anth

    HOT Tổng cục Quản lý thị trường Chính thức tuyển dụng công chức năm 2021

    Căn cứ Quyết định số 2116/QĐ-TCQLTT ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021, Tổng cục QLTT thông báo tuyển dụng công chức năm 2021, cụ thể như sau: I. ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC 1. Người có đủ các điều...
Top