Search results

  1. hang_hvnh

    [UBC - BAV] CLB Ngân hàng và Nguồn nhân lực Học viện Ngân hàng tuyển thành viên năm học 2012 - 2013

    Cho mình hỏi là Test sơ tuyển thì thi những vấn đề gì, và có khó không nhỉ?
Top