Search results

  1. L

    HOT Bài tập lớn - Thi tuyển BIDV 2015 & 2016

    npv= NCF0+NCF1/1.12+NCF2/1.12^2+NCF3/1.12^3+NCF4/1.12^4+NCF5/1.12^5= 358.18 (gần đúng với 358.37 ^-^)
  2. L

    HOT Bài tập lớn - Thi tuyển BIDV 2015 & 2016

    NCF0=-220, NCF1= -63.42, NCF2=-50.68, NCF3=-37.24, NCF4=-23.29, NCF5= 0.28 (Chắc là gần 0.29) NCF=DT - CP hỗ trợ - CP điều hành, lương - CP bảo dưỡng - Trả gốc - Trả lãi (vì ko phải đóng thuế TNDN nên không cần tính LNST và Khấu hao)
Top