Search results

  1. Y

    Hỏi về cách thức đo lường rủi ro tín dụng ?

    @gigihuong: ban cho minh xin lai link duoc khong? minh can tham khao de lam bao cao :)
  2. Y

    Nhận thức về hệ thống Kiểm soát nội bộ - cơ bản & nâng cao

    tai lieu rat huu ich cho cac ban lam KSNB, cam on anh Hung nhe :)
Top