Search results

  1. C

    Một số quy định trong hoạt động Nguồn vốn nên đọc

    Còn mình vào vị trí Cán bộ Treasury mà chưa biết ôn gì. Bạn nào tốt tính đi qua chỉ giùm mình với. Cảm ơn.
  2. C

    Kinh nghiệm Thi tuyển và phỏng vấn vào Ngân hàng công thương VietinBank

    Sắp thi Cán bộ Treasury mà không biết phải ôn những nội dung nào. CÓ bạn nào biết nội dung ôn tập chỉ mình với. Ngàn lần thanks!!!
Top