Search results

  1. M

    Hỏi về kiểm tra việc góp vốn của ngân hàng tại các công ty

    Cho mình hỏi khi kiểm tra các khoản góp vốn của ngân hàng thì cần những tiêu chí như thế nào ? Cám ơn mọi người
Top