Search results

  1. B

    Kinh nghiệm phỏng vấn VCB đợt tháng 7 2014

    Chúc mừng nha! Mà bạn thi vào tín dung hay kế toán vay?? Minh thi ke toan. Chac tach roj wa
  2. B

    Kinh nghiệm phỏng vấn VCB đợt tháng 7 2014

    Cho mình hỏi có bạn nào có kết quả thi viết Chi nhánh quận 5 chưa???
Top