Search results

  1. P

    Anh em nào bên tín dụng liên kết không

    hieenj mình đang làm bên mảng tín dụng, và đang muốn liên kết với các ngân hàng, công ty tài chính khác để liên kết hồ sơ cho vay, có anh em nào muốn trao đổi không.
Top