Search results

  1. T

    Vietcombank [HOT] Vietcombank Sở Giao dịch (Hà Nội) tuyển dụng 30 cán bộ nghiệp vụ [24.04-26.04.2014]

    Bankplus là hợp tác giữa Vietcombank với: A. Viettel B. Mobifone C. Ko nhớ D. Ko nhớ Chọn A. Viettel.
  2. T

    Vietcombank [HOT] Vietcombank Sở Giao dịch (Hà Nội) tuyển dụng 30 cán bộ nghiệp vụ [24.04-26.04.2014]

    Mình cũng nhận được rồi, còn có 2 ngày thì nên ưu tiên tập trung ôn gì đây?
Top