Search results

  1. Uanlelpp

    SHB SHB tuyển dụng nhân sự cho CN mới Quảng Ngãi & Cà Mau [15.05.2015]

    Ngân hàng chủ động gọi cho bạn nào đậu chứ không tb kết quả công khai đâu bạn. Cứ chờ đt thôi, chúc bạn may mắn
  2. Uanlelpp

    SHB SHB tuyển dụng nhân sự cho CN mới Quảng Ngãi & Cà Mau [15.05.2015]

    Mới phỏng vấn ở tam kỳ hôm 27/5 , nhưng không biết khi nào có kết quả
Top