Search results

  1. nhược hàn

    Phân biệt doanh số cho vay, doanh số thu nợ và dư nợ cho vay ???!!!

    Bạn ơi, vậy nếu mình là nâng cao chất lượng tín dụng mà chỉ đi sâu vào cho vay thì sao k nhi? nếu thế mình dùng chỉ tiêu dư nợ tín dụng hay dư nợ cho vay được? Giải đáp giúp mình với! Thanks!
Top