Mẫu Thông tin ứng viên VAMC

Mẫu Thông tin ứng viên VAMC 2021-07-13

Mẫu Thông tin ứng viên VAMC
Bản Thông tin ứng viên (theo mẫu tại Website của VAMC: Công ty Quản lý tài sản (VAMC)
Công ty Quản lý tài sản (VAMC) được thành lập và hoạt động theo Nghị định 53/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 843/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1459/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Author
Anth
Downloads
258
Views
341
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings
Top