xoaixanhchuachat

Khó gần...... nhưng gần khó xa

hoạt động vui vẻ!
Birthday
9/10/90 (Age: 32)
Location
Hà Nội - Quảng Ninh

Signature

Khó gần ! nhưng gần khó xa !
Top