Recent content by thuytien1102

  1. T

    Bài tập quan tri ngân hàng

    không có đề hả chị,chỉ có bài giải thoi sao biết mà làm chứ
  2. T

    phân tích chính sách tín dụng

    a c cho e hỏi có ai đã làm đề tài về phân tích chính sách tín dụng va quy trình phân tích chính sách tín dụng k? chia sẻ cho e với,e đang cần gấp ak.thanks.
Top