Recent content by CuocDoi

  1. C

    Kinh nghiệm Thi tuyển ở Sansei Vietnam Ltd.,Co

    Công ty gì mà nhiều vòng thi tuyển z, chọn lọc nhiều z cơ hội đậu phỏng vấn cũng ít, k biết công việc ra sao chứ nhiều vòng thi tuyển vậy làm cho người ta nản rồi, mất thởi gian quá!
Top