Recent content by anhlequy789

  1. A

    Reported Content: Đăng bài trong chủ đề 'Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Tế'

    Đăng bài trong chủ đề 'Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Tế' by Anth has been reported by anhlequy789. Reason given: Content being reported:
  2. A

    Những thay đổi cơ bản của cơ chế cho vay mới theo Thông tư 39

    Cám ơn bạn đã chia sẻ những kiến thức quý báu này
Top