Chương trình Banking Workshop (BWS)

Chương trình đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu banking workshop gồm: Chuyên đề giao dịch viên, chuyên đề quan hệ khách hàng, chuyên đề thanh toán quốc tế... chương trình cung cấp duy nhất bởi Cộng đồng Ngân hàng và Nguồn Nhân lực U&Bank!
Top