in ,

Tổng cục Thống kê – Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức (2022)

anh logo nganh tk637704023996163826

Vị thế của Tổng cục Thống kê Việt Nam ngày càng được nâng lên bởi trong những năm qua công tác thống kê của nước ta đã đạt được những bước phát triển vượt trội về mọi mặt như môi trường pháp lý tăng cường, Luật Thống kê phát huy tác dụng tích cực, hệ thống tổ chức thống kê Nhà nước được hoàn thiện…

tổng cục thống kê

Tổng cục Thống kê là gì?

Tổng cục Thống kê là cơ quan trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cơ quan này giữ vai trò tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý nhà nước về thống kê, tổ chức hoạt động và cung cấp thông tin thống kê kinh tế – xã hội cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.

Sau 2/3 thế kỷ hình thành và phát triển, ngành Thống kê ngày càng khẳng định được tầm quan trọng của mình đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp thông qua các hoạt động đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân. Thông tin từ Tổng cục Thống kê luôn nhận được sự tin cậy từ các cấp, các ngành, cá nhân và tổ chức bởi đây là nguồn tin chính thống và có tính pháp lý.

Chức năng và nhiệm vụ của Tổng cục Thống kê

Tổng cục Thống kê có chức năng và nhiệm vụ trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định: Các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thống kê, chiến lược, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình hành động về thống kê, hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng thông tin thống kê…

Bên cạnh đó, cơ quan cũng có nhiệm vụ thẩm định chuyên môn, nghiệp vụ đối với Hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành bao gồm cả chỉ tiêu thống kê được điều chỉnh, bổ sung; chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành; phân loại thống kê ngành, lĩnh vực; số liệu thống kê của bộ, ngành trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phương án điều tra thống kê do bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, Tổng cục Thống kê còn có vai trò chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở; tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp; tổng điều tra kinh tế và tổng điều tra, điều tra thống kê khác do Thủ tướng Chính phủ phân công.

Tổng cục Thống kê quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia tập trung, thống nhất và kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, cơ sở dữ liệu bộ, ngành; cung cấp dữ liệu, thông tin có liên quan đến thông tin thống kê đã được công bố trong cơ sở dữ liệu thống kê cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; thực hiện bảo mật thông tin của tổ chức, cá nhân trong quá trình cung cấp dữ liệu theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, cơ quan này cũng phân tích và dự báo thống kê theo chương trình thống kê phục vụ việc xây dựng, đánh giá thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế – xã hội; báo cáo kết quả điều tra, tổng điều tra thống kê; báo cáo phân tích chuyên đề; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế – xã hội; công bố thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê;…

Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê

Tổng cục Thống kê được tổ chức thành hệ thống ngành dọc từ trung ương đến địa phương, bảo đảm nguyên tắc tập trung thống nhất.

Các tổ chức hành chính ở cơ quan thống kê ở trung ương gồm: 

 1. Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê 
 2. Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê
 3. Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia
 4. Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 
 5. Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng
 6. Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ
 7. Vụ Thống kê Giá 
 8. Vụ Thống kê Dân số và Lao động
 9. Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường
 10. Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế
 11. Vụ Tổ chức cán bộ
 12. Vụ Kế hoạch tài chính
 13. Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê
 14. Văn phòng
 15. Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê

Các tổ chức sự nghiệp ở cơ quan thống kê ở trung ương gồm: 

 1. Viện Khoa học Thống kê
 2. Tạp chí Con số và Sự kiện
 3. Nhà Xuất bản Thống kê
 4. Trường Cao đẳng Thống kê
 5. Trường Cao đẳng Thống kê II

Văn phòng Tổng cục được tổ chức 6 phòng, Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê được tổ chức 4 phòng và 4 Trung tâm. Cơ quan thống kê ở địa phương gồm: Cục Thống kê tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc Tổng cục Thống kê. Cục Thống kê cấp tỉnh được tổ chức 5 phòng. Chi cục Thống kê tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Chi cục Thống kê khu vực thuộc Cục Thống kê cấp tỉnh. Tổng cục Thống kê có Tổng cục trưởng và không quá 4 Phó Tổng cục trưởng.

anh logo nganh tk637704023996163826

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GIPHY App Key not set. Please check settings

BACA 1

BacABank Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp [17.06]

khai niem can bo cong chuc va vien chuc

Công chức và viên chức khác nhau như thế nào? (2022)