BIDV huy động hơn 400 tỷ đồng trái phiếu

T888

Super Moderator
Bank's User
BIDV thông báo phát hành riêng lẻ thành công 418 tỷ đồng trái phiếu trung và dài hạn ngày 17/9. Trong đó, ngân hàng chào bán 250 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm, 162 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm và 6 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh, được phát hành và thanh toán bằng đồng Việt Nam, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của BIDV và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV theo quy định hiện hành.

banker-bidv.jpg

Cuối tháng 8, ngân hàng cũng chào bán riêng lẻ thành công 730 tỷ đồng trái phiếu trung và dài hạn. Đồng thời, ngân hàng cũng mua lại 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm được phát hành từ cuối năm 2018.

Tổng tài sản đến cuối tháng 6 của ngân hàng ở mức 1,45 triệu tỷ đồng, giảm 3%. Cho vay khách hàng ở mức 1,14 triệu tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Nợ xấu ở mức 22.767 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm, trong đó nợ có khả năng mất vốn tăng gần 2.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu nâng từ 1,74% lên gần 2%.

Tiền gửi khách hàng là 1,13 triệu tỷ đồng, tăng 1% so với đầu năm. Phát hành giấy tờ có giá tăng 36%, lên 85.495 tỷ đồng, trong đó có 48.832 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn và hơn 32.142 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi.

Lê Hải - Người Đồng Hành (Link gốc)
 

Featured resources

Featured resources

Top