Recent content by halovang

  1. H

    công cụ quản lý rủi ro vận hành (hoạt động)

    Có mem nào đang có kinh nghiệm về RCSA, KRI, walkthrough thì cho em xin ít kinh nghiệm triển khai đi ạ

Featured resources

Top